Turystyka i krajoznawstwo w szkole

Propagowanie oraz organizacja form turystycznych jest jednym z zadań szkoły. Wynika ono bezpośrednio z ustaw o systemie oświaty, a także z rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Szkoła może współdziałać także ze stowarzyszeniami lub innymi podmiotami, które zajmują się turystyką i krajoznawstwem.

Do form turystyki szkolnej można zaliczyć: wycieczki przedmiotowe, wycieczki krajoznawczo-turystyczne, wycieczki turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, imprezy krajoznawczo-turystyczne, a także imprezy wyjazdowe. Każda z tych form może zostać zrealizowana w ramach  zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych.

Najczęściej spotyka się 3 dniowe wycieczki szkolne. Dzięki nim uczniowie mają możliwość obserwacji i poznania świata przyrody, a także mogą odwiedzić miejsce, region lub miejscowość, o którym uczyli się na szkolnych zajęciach. Wycieczki szkolne 3 dnioweWycieczki szkolne do Warszawy czy do Krakowa umożliwiają zobaczenie historycznych zabytków, ważnych instytucji czy uczestnictwo w ciekawych wydarzeniach kulturalnych. Z racji tego, że trwają jedynie kilka dni ich koszt nie jest zbyt wysoki. Poza tym, mogą być organizowane częściej, dzięki czemu uczniowie będą mieli okazję odwiedzić kilka atrakcyjnych miejsc w ciągu roku szkolnego.

Każda z form turystyki szkolnej spełnia inne zadanie w rozwoju dziecka. Niektóre z nich pomagają w rozwoju kondycji fizycznej czy psychicznej, a jeszcze inne są nastawione na naukę określonych umiejętności. 2 dniowe wycieczki szkolne są nastawione na poznanie nowego miejsca i jego kultury. Dzieci mają okazję, by zweryfikować zdobytą wiedzą na szkolnych lekcjach z tym, co je otacza. Dzięki wszystkim formom turystycznym, które może organizować szkoła, dzieci zyskują znacznie lepsze warunki do rozwoju. Mogą poszerzać swoje horyzonty i rozwijać zainteresowania.